ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

วิทยากร :  รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ ยินดีสุข

         ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                                      ** ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ**