ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

     หลักสูตร : การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                   ** ดาวน์โหลดเอกสาร  👉 คลิ** 

                             **ไม่มีอุปกรณ์นะคะ**