ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. 

     หลักสูตร : “เทคนิคการสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์”
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ 

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **


            ** ดาวน์โหลดเอกสารและใบงาน 03 เพื่อทำกิจกรรม  👉 คลิ**