ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.                    

หลักสูตร : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดประการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                                         ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

          ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

                            ** ดาวน์โหลดเอกสาร 👉 คลิ**

**อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์นะคะ 

1รูปภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ทั้งแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้ทางสังคมวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ใกล้ ๆ บ่ริเวณสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. กระดาษโปสเตอร์ 2 แผ่น 

3. ปากกาหรือสีสำหรับตกแต่งโปสเตอร์