ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ : วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้เข้าอบรมออนไลน์

                       วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น.                   

หลักสูตร :สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C1 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                                                   ** ดูรายชื่อ 👉 คลิ  **

                   ** เข้าร่วมกลุ่มไลน์ 👉 คลิ หรือ Scan QR Code **

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก https://drive.google.com/…/1oQjM9b1jfSmUufwLP…