ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู สำหรับ วันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู

วันเสาร์ที่ 3 และอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 8.30 -16.00 น.

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

**คณาจารย์ควรตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

เพื่อความสะดวกต่อการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง