ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู สำหรับ วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้มีสิทธิ์อบรมหลักสูตรครู

วันเสาร์ที่ 10 และอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

ลงทะเบียนและเข้าอบรม เวลา 8.30 -16.00 น.

ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

**คณาจารย์ควรตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

เพื่อความสะดวกต่อการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง

*หากตรวจสอบไม่พบรายชื่อของท่าน  ติดต่อสอบถามได้ที่

โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102

หรือ 063-212-2724

เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561

หลักสูตร การคัดสรรเทคโนโลยีและการเรียนรู้ดิจิตอล สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร การออกแบบทักษะฟังและพูดด้วย Active Learning สำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา

Instructional Design on Listening/Speaking Skills with Active Learning for English Teachers  (Primary and Secondary) 

บรรยายโดย พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education

ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยากร  ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตร การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน

(Creativity-based Learning)

วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม

อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561

**คณาจารย์ควรตรวจสอบตัวสะกดชื่อ และนามสกุลตนเองให้ถูกต้อง

เพื่อความสะดวกต่อการรับประกาศนียบัตรทุกครั้ง

หลักสูตร การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยี

ในการจัดเก็บและนำเสนอผลงานของนักเรียนในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล 

วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง 

อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรมและสื่อสารเรียนรู้

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ” 

วิทยากร อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หลักสูตร การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ

(Communicative Activities for Teaching English) 

วิทยากร ดร.นิสัย แก้วแสนไชย

อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาประจำองค์การ SEAMEO

ณ ศูนย์ภาษา RELC ประเทศสิงคโปร์

หลักสูตร จากของเล่นสู่กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน 

ดร.สุจินต์ สุวรรณะ อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และ

อาจารย์รัชดา ยาตรา ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

# www.Kusol.org