ประกาศรายชื่อ คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อ
คณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม
วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

หากตัวสะกดชื่อ และนามสกุลไม่ถูกต้องหรือไม่พบรายชื่อ ติดต่อสอบถามได้ที่ 

โทร. 02-700-5800 ต่อ 9102,9105

มือถือ 064-586-6266, 091-576-0723, 063-212-2725

Line @kusol.org หรือ www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation


 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562

 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562