ประกาศแจ้งเลื่อนวันอบรม

ประกาศแจ้งเลื่อนวันอบรม

หลักสูตร Write and Learn เขียนอย่างไรให้เรียนรู้
วิทยากร: Aj.Mathew & Aj.Itthi
วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น วันเสาร์วันที่ 21 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร Read to Improve Your English Skills อ่านเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วิทยากร: Aj.Mathew & Aj.Itthi
วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2561

หลักสูตร กลวิธีการสอนด้วยการให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Digital Story Telling)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
วันอาทิตย์ 19 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

หลักสูตร ภาษาไทยไฮเทค : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยง่ายสไตล์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระดับประถมศึกษา)
วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561

หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์อย่างง่าย ท้าทายความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และ อ.สุรัชน์ อินทสังข์
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 เลื่อนเป็น วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561

ทางมูลนิธิ ฯ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนของท่านได้ที่ เว็บไซต์ www.kusol.org/satitchula หรือ
www.facebook.com/sakdibhornssup.foundation
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุภาพร   โทร. 084-438-4946
คุณสมพร    โทร. 084-438-4947
คุณอุดม      โทร. 063-212-2724
คุณสุจินดา  โทร. 084-438-4957