ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรมเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรอบรมเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
(โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 
อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ )

เดือนกันยายน – ธันวาคม 2561
ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักสูตร 
https://drive.google.com/…/1AK7uXsJFT1QZeLBrX51SwX0QKdhqADF…

สอบถามรายละเอียด 063-212-2724,091-576-0723, 
084-438-4946, 084-438-4947
www.kusol.org