ฝึกทำสื่อคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม Power Point วันที่ 26 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร ฝึกทำสื่อคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม powerpoint
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์