คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ สร้างสุข สร้างประสบการณ์สุนทรียะให้เด็กปฐมวัย” วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ร่วมกับ

มูลนิธิอุดมพร – สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

สร้างสรรค์ สร้างสุข สร้างประสบการณ์สุนทรียะ

ให้เด็กปฐมวัย”

เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์

ในการจัดกิจกรรมสุนทรียะประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยแก่ครู

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.. 2562

เวลา 9.00-12.00 .

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย