คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม “การผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำสำหรับครูภาษาไทยระดับปฐมวัยและประถมศึกษา” วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

คลิปและภาพบรรยากาศการอบรม

“การผลิตสื่อแผ่นพับ

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำ

สำหรับครูภาษาไทย

ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา”

วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม
อาจารย์ประจำสาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 8.30 – 16.00 

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม