คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก(วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities) วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก

(วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities)

วิทยากร : ผศ.มณฑิรา  ดำรงมณี

อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 0 8.30-16.00 น.

ห้อง 303 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม