คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา วิทยากร : รศ.ประพนธ์ วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562 จ่ายเจริญ

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา

วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 302 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม