คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล: แนวทางการออกแบบการสอนและการเรียนรู้ (Guidelines for designing teaching and learning in a digital age) วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล: แนวทางการออกแบบการสอนและการเรียนรู้
(Guidelines for designing teaching and learning in a digital age)

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์

อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม