คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM 

วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม

อาจารย์ประจำ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์