คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยด้วยโปรแกรม

Microsoft Powerpoint 

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนงบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม