คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม :การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562

 

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร:การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ชมคลิปวิดีโอ คลิก


ภาพบรรยากาศการอบรม