คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสร้างการ์ดเกม เพื่อนำสู่การอภิปรายในชั้นเรียน วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสร้างการ์ดเกม เพื่อนำสู่การอภิปรายในชั้นเรียน

วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว
อาจารย์ประจำ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ
อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม