คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ด้วย Microbit วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง ด้วย Microbit

วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สสวท., สพฐ.
ที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนคิวบิกครีเอทีฟ “Sanook is the most powerful way to Learn”

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม