คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน
อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์