คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การประดิษฐ์สื่อเกม การเล่นประกอบการสอนภาษาไทยแบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อเกม การเล่นประกอบการสอนภาษาไทย

แบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่าง ๆ ในระดับประถมศึกษา 

วิทยากร : ผศ.อัมพร  อังศรีพวง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม