คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับครูอังกฤษ (Public Speaking for Teacher)

หลักสูตร : การพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับครูอังกฤษ

(Public Speaking for Teacher)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์