คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์