คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดมุมและพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

หลักสูตร : การจัดมุมและพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู
อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์