คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers) วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี วันที่ 17 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

สำหรับครูภาษาอังกฤษ

(Activity-based Learning through Speaking Skill

for English Teachers)

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 303 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ 


ภาพบรรยากาศการอบรม