คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู

อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

 


ภาพบรรยากาศการอบรม