คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

วิทยากร : ผศ.อัมพร  อังศรีพวง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม