คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองทางความคิด วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองทางความคิด

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ  ปิติพรเทพิน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม