คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : การเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณโดยใช้เกมกระดาน(Board game) วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติและ ดร.อาทร นกแก้ว วันที่ 17 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : การเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณ

โดยใช้เกมกระดาน (Board game)

วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

และ ดร.อาทร นกแก้ว

อาจารย์ประจำสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 302 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม