คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : กิจกรรมละคร เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตร : กิจกรรมละคร เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยากร : ผศ.มณฑิรา  ดำรงมณี 
อาจารย์ประจำกลุ่มการสอนภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์