คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร : กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ
 นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

 วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
 ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

ชมคลิปวิดีโอ คลิก


ภาพบรรยากาศการอบรม