คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562

คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม