คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ชมถ่ายทอดสดการสอน หลักสูตร “Teaching English to Young Learners” วันที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร

โครงการพัฒนาครูผู้สอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดอบรมหลักสูตร “Teaching English to Young Learners”

 วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้องประชุมวัชร-นารี โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร