คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ทักษะดิจิทัลสำหรับครูในการจัดเก็บรวบรวมเผยแพร่ทรัพยากรการเรียนรู้ (Resource Curation)

หลักสูตร : ทักษะดิจิทัลสำหรับครูในการจัดเก็บรวบรวมเผยแพร่ทรัพยากรการเรียนรู้ (Resource Curation)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์