คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ทักษะการใช้ Scratch 3.0 สร้างภาพกราฟิกส์ วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : ทักษะการใช้ Scratch 3.0 สร้างภาพกราฟิกส์

วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม