คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Science วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Science

วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 302 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม