ภาพบรรยากาศการอบรม: ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนและการจัดการห้องเรียน (Classroom English and Management) วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนและการจัดการห้องเรียน
(Classroom English and Management)

วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30-16.00 น.
ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ชทคลิปวิดีโอ คลิก


ภาพบรรยากาศการอบรม