คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Reading Skill forEnglish Teachers) วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : การเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน

สำหรับครูภาษาอังกฤษ
(Activity-based Learning through Reading Skill 
for English Teachers)

วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน  มีศรี 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 404 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม