คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : รวมมิตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : รวมมิตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM

วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา และคณะ

ผู้ชำนาญ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม