คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : สื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : สื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

วิทยากร : รศ.ประพนธ์  จ่ายเจริญ 
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 302 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม