คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ภาษา พาสนุก กับกิจกรรมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562

หลักสูตร : ภาษา พาสนุก กับกิจกรรมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร  
อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม