ภาพบรรยากาศการอบรม : วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวัดผล ประเมินผล

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จ.สมุทรสาคร