คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม : สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถม วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 17 มีนาคม 2562

คลิปวิดีโอ และภาพบรรยากาศการอบรม

หลักสูตร : สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน

ระดับประถม

วิทยากร: ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 103 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม