คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ วันที่ 27 เมษายน 2562

หลักสูตร : การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์  จ่ายเจริญ

 อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

    วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 403 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม