คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่

หลักสูตร : การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศ

ในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง 

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 405 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม