คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : STEM to STEAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย วันที่ 27 เมษายน 2562

หลักสูตร : STEM to STEAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  บุตรกตัญญู

 อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.ห้อง 406 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์