คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : ช่วยครูวิทย์พิชิต O-Net ระดับประถมศึกษา วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : ช่วยครูวิทย์พิชิต O-Net ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์อรชา  พันธุบรรยงก์ 

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม  

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 301 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม