คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม : การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกระบวนการคิดแบบ Active Learning วันที่ 28 เมษายน 2562

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกระบวนการคิดแบบ Active Learning

วิทยากร : อาจารย์พิรุนเทพ  เพชรบุรี

อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 

วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562   เวลา 08.30-16.00 น.

ห้อง 302 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์


ภาพบรรยากาศการอบรม